Orto-Dent

Política de Privadesa i Confidencialitat

Per contactar amb Laboratori Dental Orto-Dent, se sol•liciten les dades estrictament necessàries: nom, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i observacions, amb la finalitat de facilitar la comunicació entre les parts.

Laboratori Dental Orto-Dent ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb l'establert en el Reial decret 994/1999, d'11 de juny.

En prémer en el formulari de contacte "enviar", l'usuari expressa el seu consentiment explícit al tractament dels mateixos per al desenvolupament dels nostres serveis professionals.

Aquests drets poden fer-se efectius dirigint-se per escrit a: info@orto-dent.es Laboratori Dental Orto-Dent, Verge de Montserrat 3-5 local 2, 08290 Cerdanyola del Valls( Barcelona )Tel. 93 592 07 12

Protecció de Dades Personals

Laboratori Dental Orto-Dent garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD) informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.orto-dent.es decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Laboratori Dental Orto-Dent les dades personals que li són sol•licitats a la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant el envio de formularis de petició d'informació.

Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, incomplets o no actualitzats.

D'aquesta forma, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l'empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les solitudes que efectuï el navegador a través del formulari de sol•licitud d'informació, que és l’unico punt d'entrada d'informació de caràcter personal.

Laboratori Dental Orto-Dent ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal•lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure secret de les dades personals i de la seva deure guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l'usuari, est podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a l'Adreça de Comunicació de Laboratori Dental Orto-Dent, mitjançant un correu electrònic a info@orto-dent.es, per fax al (+34) 93 5920712 o ben enviant un escrit a , Verge de Montserrat 3-5 local 2, 08290 Cerdanyola del Valls Barcelona (Espanya), fent constar sempre la identitat de l'usuari.

Laboratori Dental Orto-Dent es reserva el dret a variar la present política, informant prèviament als usuaris de les modificacions que en ella es produeixin.